פרטיזנים ולוחמים
רשימת לוחמים ו
 ווייסברוט בעלא
ויימן וואווה
ווינר אלי
וייסמן יוסף
ווינר יעקב
וייצמן משה
ווינר יצחק
וילנר אריה
ווינר שלמה
וינוקור רחל
וולדמן לייבל
וינר דב
ווליניץ שמואל
וינר זכריה
וולנינסקי מייטה
וינר משה
וולף יוסף
וינשטיין ארקה
וולפר חוניק
וינשטיין יעקב
וולפר יהודה
וינשטיין ליובה
וולפר יוסף
וינשלבוים דוד
וולפר יעקב
וישקרמן זליג
וולפר שמעון
ולדמן אהרון
וולקון חיה
       
 ולדמן יוסף
וולקון יוסף
ולודבסקי )ביבר( שרה
וולקון מאיר
ולודבסקי חנן
וולקון נתן
ולודבסקי מרדכי – צבי ד"ר
וורבר איטה
ולמן מרדכי
וורבר יעקב
וסר יונה
וורונה אהרון
וסרמן יצחק
וורונה ועלוול
וקס אברהם בן יעקב
וידרא יוסף
ורניק קרש פרל
ורניק שלמה
ורנר משה