רייגורודוק

אחת העיירות של מחוז זיטומיר.

היישוב היהודי בעיירה היווה כמחצית המספר הכללי של תושבי העיירה כולה.
לפי מפקד 1847 היו בה 935 יהודים ובשנת 1897 היו 946 יהודים מבין 2058 תושבים.
כשם שהעיירה הייתה ענייה כך בתיה היו קטנים ונמוכים.
בני העיירה חיפשו פרנסה בסביבה והיגרו.

הנאצים הביאו כליה גם על יהודי רייגורודוק.

מתוך ילקוט ווהלין ט”ז – י”ז חשון תשי”ג עמ’ 49