האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

קריצ'ילסק

KRYCZYLSK

כפר גדול בנפת סארני.

במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בקריצ'ילסק 100 יהודים.

בתקופת השואה הועברו יהודי קריצ'ילסק לגטו בסטפן ושם נספו יחד עם יהודי המקום.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'