האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

קראסנה

כפר ומושבה בערך 3 ק"מ מדרום ללוצק

במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו במושבה 312 יהודים ובכפר 92 יהודים.
במחצית השנייה של שנות העשרים צורפה המושבה קראסנה כפרוור לעיר לוצק.

בתקופת השואה היה גורלם של יהודי קראסנה כגורל יהודי לוצק.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'