האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

קורטליצה

כפר גדול בנפת קובל, סמוך לראטנה

בשנת 1921 ישבו בקורטליצה 195 יהודים, ובשנות השלושים בערך 60 משפחות.
במקום היו בית מדרש, בית מרחץ, חדר וכיתות ראשונות של בית ספר עברי.
יהודי קורטליצה הועברו לגטו ראטנה ושם נספו.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'