האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

קופאצ'בקה

Kopaczewka

כפר ומושבה בנפת לוצק בקרבת רוז'ישץ

במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בקופאצ'בקה 274 יהודים, ובשנות השלושים חיו בעיירה 60 משפחות.
היהודים עסקו במסחר זעיר ובמלאכה. אחדים מהם היו בעלי אחוזות ויהודי אחד היה בעל טחנת הקמח שבכפר.

יהודי קופאצ'בקה הועברו בתקופת השואה לגטו רוז'ישץ ונספו שם.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'