האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

קול קורא להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה לשנת 2024

קול קורא להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה לשנת 2024

קהל היעד: תלמידים בחטיבת הביניים/בחטיבה העליונה/ סטודנטים
באוניברסיטאות ובמכללות, יוצאי קהילות ווהלין.

איגוד יוצאי ווהלין מעודד תלמידים בכיתות ז'–י"ב וסטודנטים להגיש הצעות לנושאים להכנת עבודות שינציחו את קהילות ווהלין אשר הושמדו בשואה.

התחומים:

 • עבודת שורשים שתכלול סיפורי משפחה, אירועים, הישרדות, הצלה, עלייה לארץ.
 • ראיונות עם שורדים ו/או יוצאי העיירות שיכללו סיפורים אישיים וזיכרונות.
  אפשר הקלטות בליווי תמליל.
 • רשמי ביקור בווהלין. חוויה אישית + תמונות ו/או סרט, כולל רקע על ווהלין, קהילה, משפחה.
 • מחקרים שעוסקים בחיי הקהילות: מוסדות, אישים, תנועות נוער, אירועים מיוחדים וכו'. המחקרים יכולים להתבצע במסגרת עבודות גמר של תלמידי תיכון לבגרות בהיסטוריה, או עבודות סמינריוניות באוניברסיטאות.
 • בניית אתר אינטרנט להנצחת קהילה.

הצעת נושא לעבודה צריכה לכלול תקציר של העבודה, מטרותיה, הנושאים המרכזיים, זיקה אישית לנושא ורשימת מקורות.

את ההצעות יש לשלוח למייל wohlinorg@bezeqint.net עבור "וועדת המלגות" עד לתאריך 1.1.2024 .
יש לציין שם, שם משפחה, גיל, שם ביה"ס וכיתה, אוניברסיטה/מכללה, שם הקהילה, מספר טלפון נייד.
ההצעות תיבחנה ע"י "ועדת מלגות". שולחי ההצעות שיאושרו על ידי הוועדה יקבלו הודעה.
את ההצעות המאושרות יהיה על המציעים להגיש כעבודה, על פי ההנחיות להלן, עד לתאריך 1.6.2024

מבנה עבודה כתובה

 • הגדרת הנושא
 • הסיבות לבחירת הנושא
 • ראשי פרקים
 • ביבליוגרפיה – מחקרים ומקורות נוספים העומדים בסטנדרט אקדמי ואזכורם בעבודה, לצורך ביסוס הכתוב.
 • דיון וסיכום
 • מסר אישי
 • גוף העבודה (לפי ראשי הפרקים)
 • מקורות אינטרנטיים – יש לציין את נוספים העומדים בסטנדרט אקדמי שם המקור ואת כתובתו האינטרנטית ואזכורם בעבודה, לצורך ביסוס הכתוב

היקף העבודה הכתובה

 • אורך: לתלמידים – לפחות 10 עמודים A4, לסטודנטים – לפחות 20 עמודים A4.
 • גופן: David 12.
 • רווח: שורה וחצי

אתר אינטרנט של קהילה

 • הגשת הצעה בכתב.
 • בניית האתר על פי הנחיות שיימסרו על ידי צוות האינטרנט של האיגוד

כאמור, הגשת ההצעות וכתיבת העבודות מיועדת לתלמידים יוצאי ווהלין בלבד. כל מי שהצעתו תתקבל, יתבקש, בנוסף להגשת העבודה, להשתתף גם במיזם "תרומה לקהילה" בתחומים שונים לפי בחירתו. לדוגמא: הקלדה של שמות הנרצחים בני הקהילה, סריקת תמונות ומסמכים וכו'.
העבודות תיבדקנה על ידי "וועדת המלגות", שתקבע את העבודות הראויות לקבלת מענק.

המענקים יהיו בגובה 500-1500 ש"ח. המענקים לסטודנטים יהיו בגובה 3000-5000 ש"ח. העבודות הזוכות יפורסמו באתר האינטרנט של האיגוד וחלקן גם ב"ילקוט ווהלין".

שאלות והתייעצויות ניתן להפנות למייל wohlinorg@bezeqint.net עבור ועדת המלגות.

הוצאה לאור של ספר

הנהלת איגוד יוצאי ווהלין מודיעה, כי ניתן לקבל סיוע כספי להוצאה לאור של ספר העוסק בהנצחה של קהילה/משפחה בווהלין, ו/או בסיפור הישרדות ותקומה.

על הספר להיות כתוב בעברית תקינה ועל פי כללי הכתיב (כדאי להיעזר בעורך) הסיוע, בסך 5,000 ₪, מיועד לכותבים יוצאי ווהלין ולדורותיהם.

בשער הפנימי של ספר שייצא לאור בסיוע האיגוד יופיע סמל האיגוד ויצויין "הספר ראה אור בסיוע האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל". עותק מהספר יימסר לספריית האיגוד ולספריית השלוחה של בית הספר להוראת השואה של יד ושם בהיכל יהדות ווהלין בגבעתיים.

המעוניינים יגישו בקשה לסיוע, לפני הוצאת הספר לאור, במייל wohlinorg@bezeqint.net אל הנהלת איגוד יוצאי ווהלין, תוך ציון פרטי קשר: שם מלא, דוא"ל, מספר טלפון.

יש לפרט בקצרה את תוכן הספר. הפונים יתבקשו להעביר טיוטה של הספר (בקובץ WORD) אל וועדת המלגות.

 

בכבוד רב, ועדת המלגות – איגוד יוצאי ווהלין