האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

צ'רבונויה

עיירה זעירה שנמנתה על מחוז ז'יטומיר.

לפי ידיעות האנציקלופדיה ברוקהאוז-עפרון, נמצאו בעיירה בעיקר בשנת 1847 – 363 יהודים, ובשנת 1897 הגיע מספרם ל – 711 בין 2638 תושבים.

לא הגיעו כל ידיעות על גורל היהודים בעיירה מפלישת הנאצים.

מ. י. וו.

עפ"י ילקוט ווהלין טז' – יז' עמ' 51