האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

פרטיזנים ולוחמים

רשימה של פרטיזנים ולוחמים יהודיים מאזור חבל ווהלין שנפלו בקרב או שנפטרו במהלך השנים שחלפו מאז תום מלחמת העולם השנייה הנציח וועד הפרטיזנים והלוחמים היהודיים יוצאי ווהלין.

למשפחת הפרטיזנים והלוחמים היהודים מחבל ווהלין, במסגרת פעילותינו להנצחת פועלם של הפרטיזנים והלוחמים היהודים מחבל ווהלין זכינו להביא לדפוס חוברת המנציחה כאלף שמות של פרטיזנים ולוחמים יהודים שנפלו בקרב או שנפטרו במהלך השנים שחלפו מאז הסתיימה מלחמת העולם השנייה.

רשימה זו היא פרי עמל רב שהושקע כדי לאתר את השמות.

במידה ונשמטו שמות של פרטיזנים ולוחמים שלא היו ידועים לנו, אנחנו מתנצלים ומבקשים את סליחתם. היהודים מחבל ווהלין

אברהם ביבר ובוריס בריק