האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

פטיץ

Ptyeza

כפר בקהיליית ורבה, נפת דובנא.

בעבר הייתה פטיץ' עם עיירה, במאה ה 16 הייתה רכוש המבצר הדובנאי, ולאחר מכן נכללה בנחלותיו של הנסיך קונסטנטין אוגסטרוסקי.

בהתוועדות ועד ארבע ארצות שנערכה בשנת 1700 בהורוכוב, לקביעת מס הגולגולת לאותה שנה, נמנתה פטיץ' עם העיירות שהיו כפופות לקהילה הראשית קרמניץ.
סכום המס לא נרשם, אך ממעמדה – עיירה – יש להסיק שהייתה בעלת אוכלוסיה יהודית קטנה.

בראשית המאה ה 20 היו בפטיץ' 908 תושבים, ביניהם היו יהודים במספר לא ידוע. במיפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בפטיץ' רק 5 יהודים בתוך אוכלוסייה של 1,163 נפשות .

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'