האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

סמיגה

זהו שם תחנת הרכבת שבין קרמניץ וקמניצה.

בסמיגה עמדה מנסרה גדולה ודרך התחנה נשלחו עצים מיערות הסביבה, ופקידים ופועלים לרוב עבדו במקום.

כ-15 משפחות יהודיות גרו בסמיגה שנים רבות, שאף הן ינקו במידה מסוימת את קיומן מעסקי היערות ומהמנסרה, והיו מכובדות ע"י התושבים הלא-יהודים.
מהמשפחות הידועות בסמיגה היו קלינגר ושפירא.

גורל המשפחות היהודיות היה כגורל קרמניץ היהודית והסביבה בהשמדת הנאצים את היהודים.

י. נ.

עפ"י ילקוט ווהלין יא' עמ' 29