האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

סלובשנו

עיירה במחוז אוברוץ' כעשרים ק"מ מאוברוץ'

שלוש עיירות הן, וכשלוש אחיות דומות היו וקרובות זו לזו :
האחת – סלובשנה, השניה – וולדניק והשלישית – נורינסק.
כעשרה ק"מ המרחק ביניהן וכעשרים ק"מ מעיר המחוז אוברוץ'.

בימי הזעם ושינויי המשטר, ימי הפרעות האיומות באוקראינה, השתוללו מאד קלגסי פטליורה במחוז. באוברוץ' הייתה שחיטה גדולה, בסלובשנה ובנוריסק היו קרבנות לעשרות.

אין ידיעות מה עלה בגורלם של יהודי סלובשנו בזמן השואה.

יעקב בר-מדות (ויסבלאט)

עפ"י ילקוט ווהלין א' עמ' 21 (מתוך המידע על וולודניק)