האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

משה נטעס מוטלה-אריה