האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

מצ'ולקי

כפר בנפת רובנה , קהיליית (גמינה) קלבן.

בראשית המאה ה-20 הייתה מצ'ולקי מושבה של חקלאים יהודיים.
אז היו בעיירה 82 בתים ובהם התגוררו 738 תושבים.
היה בית כנסת ולהבדיל, היה מפעל קטן להפקת שמן.

במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בין 431 התושבים שבכפר רק 103 יהודים,
השאר היו גרמנים ופולנים.

יש לשער , שבתקופת השואה הובאו יהודי מצ'ולקי לגטו שבקליבן ושם נספו
יחד עם יהודי המקום.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'