האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

לייבר חיים וזינה