האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

יזייז'אני

OZIERANY YEZIORANY

עיירה בנפת קובל

יז'ייז'אני שוכנת כ 18 ק"מ מדרום מערב לתחנת הולובי שעל מסילת הברזל רובנה קובל.
לא ידוע מתי התחילו יהודים להתיישב בה, אך יש לשער שבראשית המאה ה 18 כבר ישבו ביז'ייז'אני מעט מאד יהודים ללא קהילה של ממש, שכן העיירה אינה מופיעה ברשימת הקהילות שחויבו לשלם מס גולגולת בהתאם למה שנקבע בהתוועדות גליל ווהלין, שנערכה בהורוכוב בינואר 1700.
בג' טבת תקכ"ב (1761) התקיימה ביז'ייז'אני התוועדות של ועד ארבע ארצות ובה חולק מס גולגולת בין הקהילות. כתב החלוקה ביידיש ותרגומו לפולנית הוגשו לאישור הקומיסרים מטעם אוצר המדינה, שהשתתפו באותה התוועדות. זוהי ההתוועדות היחידה של ועד ארבע ארצות שידוע עליה שהתקיימה בווהלין. בשנים 1760 – 1765 היה נאמן ועד ארבע ארצות ר' מאיר בן יואל מדובנא.

במאה ה 19 השתייכה יז'ייז'אני לנפת לודמיר. בראשית שנות ה 80 היו בה 208 יהודים בתוך אוכלוסייה של 700 נפש.

בימי מלחמת העולם הראשונה חלה ירידה תלולה במספר היהודים ביז'ייזאני. יש לשער שהירידה נמשכה בתקופה שבין שתי מלחמות העולם. בבחירות שנערכו בשנת 1928 סופחה יז'ייזאני למלניצה ומנייביץ', אך בגלל מיעוט המצביעים לא נבחר אף נציג מהן להנהגה המאוחדת .
בשנת 1932 פרצה שריפה גדולה ונשרפו 12 בתים של יהודים ומבני משק. דבר זה מעיד על כך, שיהודים רבים החזיקו משקי עזר חקלאיים כדי להשלים פרנסתם.

לא נודע מה עלה בגורלם של יהודי יז'ייז'אני בתקופת השואה. יש לשער, שהם הועברו לגטו של אחת העיירות הסמוכות או בקובל ושם נספו יחד עם יהודי המקום.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'