האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

יוזפין

JOZEFIN

כפר בקרבת הקצה הצפוני של קוריץ, מעבר לנהר קורצ'יק.

במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו ביוזפין 322 יהודים בתוך אוכלוסייה שמנתה 1,227 נפש.

הכפר היה למעשה פרוור של העיירה קוריץ ויהודיו השתייכו לקהילת קוריץ.

בתקופת השואה חלקו יהודי יוזפין את גורלם של יהודי קוריץ.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'