האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

טשרניחוב

עיירה במחוז ז'יטומיר.

טשרניחוב הייתה עיירה קטנה ודלה ומיושבת יהודים ואוקראינים.
הקהילה היהודית מנתה כ-200 בתי אב. הנוער נדד לז'יטומיר, ברדיצ'ב ולכרכים אחרים.
לפי מפקדים נמצאו בעיירה בשנת 1847 – 1,264 יהודים, ובשנת 1897 – 1,774 יהודים.

עתיקה היא העיירה ונחלי דם יהודים ופולנים נשפכו בה בימי מרד חמיל. בשנים
1919-1920 סבלו יהודי טשרניחוב לא מעט מביקורי מחנות וכנופיות שלחמו ביניהם וחנו בעיירה. זכר הימים ההם לא נשכח מלב היהודים .
משהתבסס השלטון הסובייטי במקום הורגש בטחון החיים, אולם הפרנסות ירדו. רק הנוער ידע להסתגל מהר לסדרי השלטון החדשים.

במלחמת העולם השנייה פלשו הגרמנים וכדרכם נגשו אל היהודים ומצצו את לשדם ודמם ולבסוף השמידום בשיטותיהם הידועות.

מ. י. וו.

עפ"י ילקוט ווהלין טז'-יז' עמ' 51