האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

טקס האזכרה השנתי לזכר קהילות ווהלין שנכחדו בשואה – תשפ״ד