האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

אזכרה לקהילות רוקיטנה, סרני והסביבה, תש"פ 2020