האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

זאוואליה

ZAWALE

בשנת 1921 נמנו בזאוואליה 129 יהודים בתוך אוכלוסיה שמנתה 743 נפשות.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'