האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

וילסקאיה

מושבה חקלאית של יהודים במחוז ז'יטומיר (ב"וולוסט" פולינסק).

וילסקאיה היא אחת המושבות בווהלין שהוקמו בעזרת השלטון הרוסי בשביל העברת יהודים לעבודת אדמה, והוענקו לה הנחות מסוימות

המושבה נוסדה בשנת 1848 על שטח של 44 דיסיאטינות.
מספר היהודים במושבה היה 176 נפשות ובראשית המאה הנוכחית כ-250 נפש בערך.

מ. י. וו.

עפ"י ילקוט ווהלין יא' עמ' 30