האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

השפעת מערכת החינוך היהודי בפולין על מערכת החינוך בעיר רובנו שבמחוז ווהלין

עבודה במסגרת הקורס: תולדות החינוך היהודי במאה העשרים
מגיש: רם שטיינדל