האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

השפעת המפלגות היהודיות ותנועות הנוער היהודי בפולין על המפלגות ותנועות הנוער היהודי בעיר רובנה שבמחוז ווהלין

סמינריון במסגרת הקורס:
היהודים במאה העשרים
מגיש: רם שטיינדל