האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

הולובי

כפר בנפת קובל, סמוך למסילת הברזל רובנה-קובל.
במחצית השנייה של המאה ה 17 ישבו יהודים בעיירה זו.

קהל הולובי היה כפוף לקהילת האם לודמיר.

בהתוועדות גליל ווהלין בינואר 1700, שנערכה בהורוכוב הוטל על יהודי הולובי לשלם מס גולגולת בסך 80 זהובים, שהיה מן הנמוכים והעיד על היות הולובי יישוב יהודי קטן.

בראשית המאה העשרים היו בהולובי 1,517 תושבים, מהם רק 300-400 יהודים.
משנת 1916 ועד 1918 הייתה הולובי נתונה לכיבוש צבאי אוסטרי.
במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בהולובי 200 יהודים מתוך אוכלוסייה של 1,456 תושבים. מספר היהודים גדל, ככל הידוע, עד סוף שנות השלושים.

בהולובי היה בית כנסת והיה בה שוחט. יהודי הולובי השתייכו לקהילת מלניצה.

הולובי נכבשה בידי הגרמנים ב 26 ביוני 1941. יהודיה נכלאו בסוף 1941 בגטו מלניצה ונספו שם ב כ"א אלול תש"ב (3 בספטמבר 1942).

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'