האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

הודעת הרשות לזכויות ניצולי השואה

שינוי נוהל החזרי מע"מ ומס קניה

מדינת ישראל
משרד האוצר

10.9.2013
ו' תשרי תשע"ד

הנדון: שינוי נוהל החזרי מע"מ ומס קניה

הריני להביא לידיעתכם כי נוהל החזרי מע"מ ומס קניה שונה, בהחלטת שר האוצר, כך שבמקום
החזר בעבור רכישת מוצרי חשמל אשר חייב הגשת בקשה לרשות, בצירוף חשבוניות המעידות על
רכישתם, יינתן לניצולים, החל משנת 2014 , מענק כספי שנתי אחיד לרכישת ציוד ביתי ועזרים
רפואיים. המענק האמור יעמוד על סך של 350 ₪ וישולם בתחילת כל שנה.
ביחס לשנה זו, שנת 2013 , ימשיך לחול הנוהל הקיים.

בברכת גמר חתימה טובה,
עפרה רוס
מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה


בנין נצבא רח' יצחק שדה 11 קומה 6 תל – אביב ת"ד 01370 , מיקוד 61016 , טל' 03-0676601 (רב-קווי)