האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

דקלבוים משה'לה