האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

גלינקה

Glinki

כפר בנפת וקהיליית (גמינה) רובנה,
בערך 20 ק"מ מדרום מזרח לרובנה

בשנת 1897 מנתה האוכלוסייה 912 נפש ומתוכם היו 346 יהודים.
בשנת 1921 היו בכפר 317 יהודים מתוך 1,134 נפשות.

בבחירות לקהילות שנערכו בשנת 1928 בחרו יהודי גלינקה להנהגת הקהילה ברובנה .

יש לשער , שיהודי גלינקה הועברו לגטו ברובנה ושם היה גורלם כגורל יהודי המקום.

עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'