האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

אזכרה שנתית לקהילות ווהלין שנכחדו בשואה תש”פ 2020