האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

אזכרה לקהילות ווהלין שהוכחדו על ידי הצורר הנאצי 2021