האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין בישראל

World Association Of Wolynian Jews in Israel

אזכרה לקהילות ורקוביץ ואוזיראן, תשפ"א 2020