פרטיזנים ולוחמים
שאמס אברהם
שטיין אהרון
שבץ אברהם
שטיינברג משה
שברצטור טנדר
שטיינדל שבתאי
שוועץ אברהם
שטיינוורצל אבא
שוועץ זליג
שטיינמן פייביש
שוועץ יעקב
שטיינקריצר לוסא
שוועץ שמואל
שטיינשניידר צבי
שוורץ אברהם
שטינגרטן בת-שבע
שוורץ דוד
שטינגרטן יעקב
שוורץ שיינדל
שטינגרטן ישראל בן דוד
שוורצבלט בנימין משה
שטינגרטן ישראל בן יעקב
שוורצבלט יצחק
שטרן יצחק
שוורצבלט מנחם
שיוו יצחק
שוורצבלט שחורי ברוך
שיינבוים יחיאל
שוכמן ירחמיאל
שיינביין בערל
שולמן ישעיהו
שיינביין זלמן
שולנר מרדכי
שיינוולד בלה
שומכר שלום
שיינוולד מאיר
שוסטר דוד
שיינוולד שניאור
שוסטר יוסף
שייניס מוטל
שוסטר יעקב
שיינמן יהודה
שוסטר רחל
שינברג זיאמה
שטדלר בנימין
שינדל זלמן
שינדל פסח
שפירא יחיאל
שכטרמן אהרון
שפירא יצחק
שלומפר חיים
שפירא מיכאל
שליטא אליהו
שפירא מיכאל
שלייפר חיים-אידל
שפירא נחום
שלייפר עזרא
שפירא קלמן
שלייפשטיין הרשל
שפירא שלמה
שליפאק יעקב
שפק פסח
שליפאק פנחס
שץ נחום
שלעפק פנחס
שצ'רבטה יואל
שמש פסח
שקלבר שלום
שניידר הרשל
שר יהודה
שניידר זיידל
שרוני יעקב
שניידר יונה
שרייבר פייביש
שניידר יוסף
שרייר פדיה
שפון שמעון
שרמן דבורה
שפטריק יצחק
שרף פנחס
שפילמן ישראל
שרפשטיין נפתלי
שפין זלמן
שתדלן מיכאל
שפין יצחק
שתדלן שמואל
שפין לייבל בן אברהם
שתיל אליעזר
שפין לייבל בן חיים
שפיץ גציה
שפיץ סנדר
שפירא ברוך
שפירא ברוך