פרטיזנים ולוחמים
רבי ישראל
רוזנפלד דוד
רבי קוטיק
רוזנפלד זכריה
רבין גוטייה
רוזנצווייג שמעון
רבין דן
רוזנשטיין צבי
רבינוביץ משה
רוזנשטרום יאשה
רבר גרשון
רוטנברג ביילה
רבר לייבוש
רוטנברג יעקב
רדזבסקי בנימין
רויזמן יעקב
רדיז'בסקי אייזיק
רויזמן צבי
רובינשטיין נחמיה
רויטבורד יצחק
רובינשטיין פניה
רויטשטיין קלמן
רוג הרשל
רוכמן מנדל
רודיז'בסקי ישראל
רונין שמואל
רודין יהודה
רוסמן לייבל
רודניקר דניאל
רופא מאיר
רווה )וורבה( זאב
רופא ניסן
רוזין שאול
ריידר מרדכי
רוזמן שלמה
רייזנברג אברהם
רוזנבלט גד
רייטר משה
רוזנברג חיה
רייטר פסח
רוזנברג שמחה
רייציס דב
רוזנסון חיים
רוזנפלד אריה