פרטיזנים ולוחמים
קאופמן אייזיק
קוץ אליהו
קובזולא משה
קוץ אלכסנדר
קובזלו שלמה
קוץ יעקב
קוגוט גבאירל
קוץ ישראל
קוגוט ישראל
קוצ'ר סוכוי
קוז'יול יהושע
קורובוצ'קה יוסף
קוז'יול יוסף
קורין אייזיק
קוז'יול יעקב
קורלנד נחמיה
קוז'יול לייבל
קורמן אהרון
קוט ישעיהו
קורן ברוך
קוטל אבראשה
קושניר דוד
קוטל ישראל
קז בערל
קוטלר אפרים
קטן חיה
קוטלר יהודה
קטן יעקב
קויפמן גרשון
קידר שמעון
קויפמן זליג
קיפר אברהם
קויפמן יצחק
קיפר פרידה
קויפמן לייבל
קיפר שמואל
קויפמן מרים
קירשנבוים גניה
קויפמן צבי
קלורמן שמואל אבא
קונין שמואל
קלורפיין אברהם
קופרברג יצחק
קליגון שמואל
קופרשמיד בנימין
קליין זלטה
קליינמן אהרון
קרייז שמואל-צל
קליינר אייזיק
קרייזר לייבל
קליינר חוה
קריפיצר לייב
קליינר פפה
קריצ'מר דוד
קליקה הרשל
קריצמכר חיים
קמין הרשל
קרישק צפורה
קמינצקי אהרון-יוסף
קרמין וויטיה
קמלמכר חיים
קרמן יצחק
קמפר זלמן
קרמר טוביה
קנדל אריה
קרמר יעקב
קנדל חיים
קרמר יצחק
קנוניץ' יהושע
קרמר ישעיהו
קנוניץ' יצחק
קרמר ישראל
קנוניץ' שמואל
קרמר עקיבא
קנופמכר נחום
קרפוס יוסף
קנטור אליעזר
קרצמן מנס
קנפר יחזקאל
קרש אברהם
קסלמן סיוניה
קרש בן-ציון
קעק אברהם
קרש יעקב יצחק
קפלן יעקב
קרש מלכה
קפלן משה
קרשון ניוסיה
קפשוק אהרון
קרויט בנימין
קרוין חיים
קרוין יצחק
קרופ מרדכי
קרופניק מאיר