מצ'ולקי

מצ'ולקי

כפר בנפת רובנה , קהיליית (גמינה) קלבן.

בראשית המאה ה-20 הייתה מצ'ולקי מושבה של חקלאים יהודיים. 
אז היו בעיירה 82 בתים ובהם התגוררו 738 תושבים.
היה בית כנסת ולהבדיל, היה מפעל קטן להפקת שמן.

במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בין 431 התושבים שבכפר רק 103 יהודים,
השאר היו גרמנים ופולנים. 

יש לשער , שבתקופת השואה הובאו יהודי מצ'ולקי לגטו שבקליבן ושם נספו
יחד עם יהודי המקום.


עפ"י פנקס הקהילות כרך ה'

המועד האחרון להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה - 31 במאי 2017
כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל